Close

Politike Naše stranke | Pravda

BEZ DISKRIMINACIJE 

Naša stranka smatra da je i pored kvalitetnog zakonskog okvira borba protiv diskriminacije u BiH još uvijek na nezadovoljavajućem nivou. O tome svjedoči činjenica da je značajan dio stanovništva isključen iz zaštite prava koja im po zakonu pripadaju. Različit status civilnih žrtava rata i neratnih invalida u odnosu na boračku populaciju, nemogućnost istospolnih parova da zasnuju registrovano partnerstvo, mobbing i drugi oblici zlostavljanja na radnom mjestu, diskriminacija po osnovu spola i političkog uvjerenja raširene su pojave. Ono što mi želimo jeste da Institucija Ombudsmana za ljudska prava, Ministarstvo za ljudska prava BiH, komisije za zaštitu ljudskih prava pri kantonalnim i entitetskim skupštinama i  druge institucije zadužene za zaštitu ljudskih prava počnu na proaktivan način raditi svoj posao.

BiH se ne može osloniti na nevladine organizacije i projekte koje finansiraju strani donatori kao sredstva borbe sa ovim problemom. Ono što želimo jesu kampanje naprijed navedenih organa s ciljem povećanja prijava diskriminacije i pojačan rad inspekcijskih službi na suzbijanju ovih pojava kao i hitno postupanje sudova i tužilaštava u sudskim postupcima koji se tiču diskriminacije po bilo kom osnovu.   

01.

Odgovornost

02.

Kaznena politika

03.

Efikasnija javna uprava