Close

Politike Naše stranke | Evropska Bosna i Hercegovina

BOLJI USTAV

Ukinut će se Predsjedništvo BiH (u skladu s Mišljenjem Venecijanske komisije CDL-AD [2005] 004, od 11. marta 2005), a šef države s protokolarnim ovlastima i dvogodišnjim mandatom birat će se u Parlamentu, gdje će se poslovnikom osigurati rotacija pripadnika „konstitutivnih naroda“ i Ostalih.

Izvršne ovlasti Predsjedništva prenijet će se na Vijeće ministara, koje će na taj način postati prava vlada koju će formirati skupštinska većina. Odredbe o etničkom sastavu vijeća (propisan broj Hrvata, Bošnjaka, Srba i Ostalih među ministrima) ostaju na snazi, ali se ne vezuju za entitetsku pripadnost, u skladu s odlukom Ustavnog suda BiH o konstitutivnosti narodâ na cijelom teritoriju.

Ukinut će se domovi naroda u Parlamentarnoj skupštini BiH i Parlamentu FBiH, čime će oba ova tijela postati jednodomne skupštine. Uvodi se minimalan broj pripadnika konstitutivnih naroda i Ostalih među poslanicima/zastupnicima.

U oba tijela odlučivat će se natpolovičnom većinom, osim u pitanjima od „vitalnog nacionalnog interesa“ za koja će promijenjeni Ustav zahtijevati kvalifikovanu većinu.

U tim pitanjima, poslanici/zastupnici koji pripadaju nekom konstitutivnom narodu ili Ostalima postaju klub tog naroda/klub Ostalih, bez obzira na stranačku pripadnost. Uslov za opstanak institucije „vitalnog nacionalnog interesa“ jest da spomenuta pitanja budu prethodno ustavno definirana. Krajnja instanca pravne zaštite u pitanjima od „vitalnog nacionalnog interesa“ postaje Ustavni sud BiH, u kome će do punopravnog članstva BiH u EU sjediti i strane sudije.

Uvest će se Vrhovni sud BiH, kao kasacioni sud i treća instanca u sudskom postupku.

Struktura zaposlenih u ministarstvima, javnim preduzećima i državnoj upravi na svim razinama odražavat će strukturu stanovništva, s pozitivnom diskriminacijom: onih kojih je procentualno najmanje u populaciji mora biti procentualno nešto malo više u javnim službama.

01.

Pravedni izborni sistem