Close

Politike Naše stranke | Pravda

EFIKASNIJA JAVNA UPRAVA

Mora doći do racionalizacije organizacije i potrošnje organa javne uprave, izabranih i imenovanih dužnosnika. Bosna i Hercegovina ne može predvoditi region u kvaliteti voznog parka automobila izabranih i imenovanih dužnosnika kao ni u visini njihovih primanja. Stoga, zalagaćemo se za izmjenu propisa kojima su regulisana primanja parlamentaraca na svim nivoima vlasti i njihovo smanjenje za 20% kao i za uvođenje ograničenja vrijednosti za nabavke službenih automobila. Smatramo i da se na nivou BiH funkcije tri agencije u sektoru obrazovanju (Agencije za predškolsko, osnovnoškolsko i srednješkolsko obrazovanje, Agencije za visoko obrazovanje, i Centra za priznavanje dokumenata) kao i četiri policijske agencije (Agencije za policijsku podršku, Agencije za forenzička istraživanja i vještačenja, Direkcije za koordinaciju policijskih tijela i Agencije za školovanje i usavršavanje kadrova) mogu objediniti. Jednako tako, smatramo da se racionalizirati mogu i federalna ministarstva.

Resor turizma može se izdvojiti iz Federalnog ministarstva okoliša i turizma i pripojiti Federalnom ministarstvu trgovine, dok se Federalno ministarstvo prostornog uređenja može spojiti sa Federalnim ministarstvom okoliša u ministarstvo prostornog uređenja i okoliša. Samo ove izmjene dovele bi do ukidanja osam kabineta direktora i ministara i samo po tom osnovu smanjile bi troškove javne uprave godišnje za više od milion maraka. No, važnije od toga je da bi poslale poruku da u Bosni i Hercegovini želimo prestati sa gomilanjem institucija i da želimo promovisati jedan drukčiji trend, trend efikasnog i odgovornog upravljanja.

Javna uprava u BiH je glomazna kako i priliči složenoj i decentraliziranoj zemlji,  ali je također i vrijedan resurs koji nam je neophodan da bi se provela bilo koja druga reforma koja uključuje ulogu države. No, da bi se njome upravljalo neophodno je donijeti nove Zakone o državnoj službi. Reforma javne uprave je projekat koji se navodno sprovodi preko 10 godina, bez ikakvih rezultata. Novi zakoni bi omogućili veću fleksibilnost u rasporedu državnih službenika, njihovom premještanju i raspoređivanju na druga radna mjesta kao i ograničenje mandata pomoćnika ministara i direktora pojedinih kantonalnih i federalnih institucija koji su po sadašnjem zakonu rukovodeći državni službenici koji su, ma kako obavljali svoj posao, praktički nezamjenjivi.

Mi želimo izbjeći greške koje je u ovom procesu počinila aktuelna Vlada FBiH čiji je Zakon o državnoj službi Ustavni sud FBiH poništio i na transparentan način prenijeti najbolje europske i svjetske prakse u ovoj oblasti. Ovo želimo uraditi zato što ne želimo da naša javna uprava iz godine u godinu pravi isti zakonodavni plan rada koji ne ispunjava (što je stalna praksa) ili da se sa uspjehom bavi samo tekućim transferima i grantovima već da samostalno kreira i razvija projekte i programe u oblastima svog djelovanja. Bez reforme javne uprave većina drugih reformi postaju teško ili nikako provodive. Smatramo da su mjere ušteda koje su provođene u oblasti javne uprave kroz zamrzavanje plaća i ograničenje novog upošljavanja dale izvjestan rezultat, ali smatramo da se radi o mjerama ograničenog vremenskog djelovanja i da će mjere usmjerene na racionalnije korištenje resursa dati bolji rezultat.

01.

Odgovornost

02.

Kaznena politika

03.

Bez diskriminacije