Close

Politike Naše stranke | Obrazovanje

FONDACIJA ZA NAUČNO-ISTRAŽIVAČKI RAD

Naučno-istraživački rad je doslovno protjeran iz Bosne i Hercegovine. Odgovornost za takvo stanje snose skoro svi, od države koja ne ulaže u razvijanje ovih kapaciteta, do akademske zajednice i javnih instituta koji znanost posmatraju isključivo kao nužno zlo neophodno samo u momentima ostvarivanja publikacija za napredovanje, privatnih kompanija koje radije kupuju gotove proizvode nego što proizvode svoje ideje i na kraju same politike koja je ovu, izuzetno bitnu društvenu djelatnost, „ugurala“ kao nužno zlo u preobimna ministarstva i zastupila najmanjim mogućim sektorom.

Naučno-istraživačku djelatnost u Bosni i Hercegovini danas karakterizira manjak osposobljenih i akreditovanih institucija, mali broj istraživača, nizak nivo i nepovoljna struktura izvora finansiranja (ispod 0,1 BDP-a), nizak nivo povezanosti i međusobne interakcije privrede i nauke, mala pokretljivost istraživača i njihova velika koncentracija u entitetskim centrima, niska konkurentnost naučnih radova po broju i kvalitetu, nizak stepen transformacije naučnih istraživanja u inovacije i proizvode visoke dodane vrijednosti i veoma oskudni statistički podaci o naučno-istraživačkim rezultatima po relevantnim međunarodnim standardima.

U cilju revitalizacije naučno-istraživačkih kapaciteta BiH, kao jednoga od bitnih resursa za opstanak i napredovanje svakoga društva u 21. stoljeću, odlučili smo da se se u periodu 2018 – 2022 fokusiramo na sljedeće:

- Formiranje naučno istraživačkih centara na visoko školskim ustanovama

Izmjenama zakona o visokom obrazovanju, po mogućnosti okvirnoga, ali i svih onih na nižim nivoima vlasti neophodno je propisati obavezno postojanje naučno-istraživačkih instituta u svakoj od akreditiranih visokoškolskih ustanova, koji bi ispunjavali zadate kriterije institucionalne akreditacije. Država bi bi u prvoj fazi morala da potpomogne osnivanje novih i osnaživanje postojećih NIR instituta, dok bi u drugoj fazi stvarala finansijske i političke uvjete za povezivanje uspješnih NIR centara s EU NIR institutima, te bi omogućila pripremu i konačno apliciranje ovih institucija za potpore iz EU fondova, potporom za aplikacije na H20202 i slične internacionalne pozive.

- Osnivanje Institucionalnog fonda/zaklade za nauku

Osnivanje ovoga fonda podrazumijeva ustanovljavanje jasnoga modela na nivou države, entiteta ili kantona kojim bi se omogućilo kontinuirano, transparentno i ciljano finansiranje postojećih znanstvenih institucija. Ovaj fond će biti finansiran u smislu javno-privatnoga partnerstva, kako od strane države tako i od strane uspješnih privrednih subjekata. Izmjenama Okvirnog zakona o osnovama naučno-istraživačke djelatnosti i koordinacije unutrašnje i međunarodne naučno-istraživačke saradnje Bosne i Hercegovine, usvajanjem nedostajućih entitetskih i kantonalnih te modifikacijom postojećih kantonalnih zakona o naučno-istraživačkom radu obezbijedićemo uvjete za uspostavljanje i funkcionisanje Fonda. Izmjenama postojećih zakona i/ili modela finansiranja iz dijela javnih prihoda iz indirektnih poreza obezbijedićemo kontinuirano finansiranje rada Fonda. S druge strane, kroz niz poticajnih mjera, ohrabrićemo privredne subjekte, ali i pojedince, da dio svojih izdvajanja usmjere ka razvoju znanstvenoga sektora, tačnije na ulaganje u Zakladu.

- Stimuliranje privrednog sektora za usmjeravanje ka NIR djelatnosti

Posljedica dugogodišnjeg neulaganja u NIR sektor jeste gotovo ugašena komunikacija privrede i nauke/znanosti, kao i domaće gospodarstvo koje se usmjerilo ka „kupovini i nabavci“ rješenja koja nudi inostrano tržište. Odgovor treba tražiti u ubrzanom razvoju i primjeni nauke i tehnologije u realnom sektoru u cilju povećanja inovativnih kapaciteta i konkurentne sposobnosti bh. privrede, kroz svrsishodno ulaganje raspoloživih sredstava, efikasno iskorištavanje postojećeg znanja i podizanje političke volje da se putem znanja rješavaju problemi. Potrebne su strukturne promjene u naučno-istraživačkim sistemima, s naglaskom na kooperativna i zajednička istraživanja univerziteta, naučno-istraživačkih instituta i privrede/gospodarstva, osiguranje jače povezanosti nauke i gospodarstva s ciljem postizanja razvoja; osnivanje instituta/istraživačkih centara u sastavu univerziteta ali i privatnih kompanija, radi integracije istraživanja i nastave te promocije naučno-istraživačkog rada. Finansiranje ovih centara treba vršiti isključivo putem projekata, a novac iz budžeta dati eventualno samo za pokrivanje osnovnih materijalnih troškova u početnom periodu rada (do dvije godine najduže, ni u jednom dijelu za plate koje se moraju zaraditi na tržištu).

- Jačanje procesa internacionalnog uvezivanja javnih univerziteta i naučnih ustanova

U svim javnim univerzitetima/sveučilištima u BiH zato je potrebno dodatno ojačati kapacitete postojećih službi za međunarodnu saradnju koje će imati obavezu pripreme projektnih prijedloga i nalaženje projektnih partnera za svoj univerzitet/sveučilište, kao i pružanja pomoći u ovoj djelatnosti svojim članicama i njihovim organizacijskim cjelinama. Finansijski ćemo podržati međunarodne projekte u kojima sudjeluju domaće istraživačke institucije, najmanje u mjeri obaveznog kofinansiranja koje je propisano programom u okviru kojeg se projekt sprovodi. Finansijsku podršku ćemo osigurati iz sredstava koja se već dodjeljuju putem javnih poziva resornih ministarstava na svim razinama javne administracije, a u kasnijem periodu kada/ako se potvrdi utjecaj ovakvog pristupa na razvoj BiH, povećali bismo izdvajanja za nauku/znanost iz općeg budžeta.

01.

Predškolsko obrazovanje

02.

Moderne i kompetitivne škole

03.

Visoko obrazovanje

04.

Cjeloživotno učenje