Close

Politike Naše stranke | Ekonomija

JEFTINIJA I EFIKASNIJA ADMINISTRACIJA

Pojednostavljenje administrativnih procesa

Administrativno okruženje s kojim se svakodnevno suočavaju svi poslovni subjekti u Bosni i Hercegovini je daleko lošije nego u bilo kojoj drugoj zemlji u Evropi. Prema najnovijem istraživanju Svjetske banke, u 130 zemalja svijeta administracija obezbjeđuje bolje uslove za poslovne subjekte nego što to čini administracija u BiH. U 2006. g. poslovni subjekti u BiH su imali povoljnije administrativno okruženje nego poslovni subjekti u Albaniji i Srbiji, a malo lošije nego poslovni subjekti u Makedoniji. Danas, na listi Svjetske banke, Makedonija je na 11. mjestu po kvalitetu administrativnog okruženja za poslovne subjekte, Kosovo na 40., Srbija na 43., Albanija na 65. a BiH na 86. mjestu. Jasno je da vlade drugih zemalja regiona ulažu napore da kreiraju bolje uslove za privredu i poslovne subjekte, ali ne i vlade u BiH. Prema publikovanim podacima, preduzeća u BiH moraju u toku jedne godine da plate i da potroše vrijeme na ispunjavanje više od 300 fiskalnih i prafiskalnih nameta. Administracija na svim nivoima u BiH svakodnevno povećava razne takse i naknade ili uvodi nove obaveze za preduzeća.

Ciljevi ekonomske politike Naše stranke na ovom području su:

  • Smanjenje direktnih i indirektnih administrativnih troškova za poslovne organizacije u BiH,
  • Podizanje povjerenja poslovne zajednice u administraciju i povećanje saradnje između administracije i poslovne zajednice,
  • Smanjenje taksi i naknada koje plaćaju preduzeća i ostavljanje preduzećima više sredstava za produktivna ulaganja.

 

Ne samo iskustva drugih zemlja, kao naprimjer Makedonije, nego i iskustva pojedinih općina i kantona u BiH potvrđuju da je moguće u relativno kratkom vremenu poboljšati administrativne uslove i omogućiti preduzećima uštedu i u direktnim administrativnim troškovima i u vremenu.

Sama promjena zakona i propisa na svim nivoima u vezi s građevinskim dozvolama direktno bi rezultirala bržim započinjanjem poslovanja preduzeća, bržom realizacijom proširivanja proizvodnje i poslovanja i na osnovu toga bržim povećanjem broja zaposlenih. Prema podacima Svjetske banke, samo u 14 zemalja u svijetu poslovni subjekti se suočavaju s lošijim uslovima u pogledu dobijanja građevinskih dozvola nego što je to slučaj u BiH!

Otvaranje, poslovanje i zatvaranje preduzeća

 Najveće prepreke ubrzanju ekonomskog rasta i zapošljavanja, ali i prepreke smanjenju neformalne/sive ekonomije povezane su s administraivnim postupcima s kojima se susreće svaki poduzetnik kada želi da registruje preduzeće i započne poslovanje i kada želi da zatvori poslovanje i usmjeri resurse u realizaciju bolje poslovne ideje koja može rezultirati i većim zapošljavanjem i većim doprinosima za budžete.

Prema podacima Svjetske banke, samo u 15 zemalja svijeta poduzetnici se susreću s većim preprekama u procesu započinjanja poslovanja nego što je to slučaj u Bosni i Hercegovini, odnosno u 173 laške je započeti poslovanje nego u BiH. I dok su ostale zemlje regiona u proteklom periodu realizovale niz reformi i omogućile poslovnim subjektima da brže i uz manje troškove započnu poslovanje i tako bitno poboljšale svoj rang na svjetskoj listi, BiH konstantno zaostaje i pogoršava ovaj rang.

BiH treba u što kraćem roku promijeniti sve zakone i propise koji onemogućavaju skraćivanje vremena i smanjenje troškova započinjanja poslovanja.

Ovo je olakšano postojanjem niza analiza koje jasno identifikuju sve slabosti ovog procesa u BiH i navode potrebna i moguća unapređenja. Osnovna prepreka reformama je nespremnost administracije na raznim nivoima da prizna i sagleda svoju neefikasnost, ali i da uoči koliko svojim postupcima ugrožava ekonomski rast zemlje i ostvarivanje koristi za sve, pa i za budžete i administraciju.

Podaci o vremenu i troškovima zatvaranja poslovanja i ne postoje. Ovaj proces i nije precizno zakonski regulisan u BiH. Iščitavanje zakona i propisa bi moglo voditi zaključku da se zatvaranje poslovanja i usmjeravanje resursa u isplativije poslovanje može ostvariti za šest mjeseci. Praksa jasno pokazuje da taj proces uobičajeno traje i do tri godine, uglavnom zbog pristupa poreskih instituicija i njhove odluke da odobravaju konačne bilanse pravnih subjekata tek kada prođe zakonski rok za zastarjevanje potraživanja, odnosno tri godine. Nevjerovatno je da pravni sistem u BiH omogućava ovakvo ponašanje i ovakvo nanošenje štete ukupnom društvu.

Ukupni besmisao i neracionalnost administrativnih procesa u vezi sa započinjanjem i zatvaranjem poslovanja ogleda se i u nepostojanju korektnog registra poslovnih subjekata u BiH i u nemogućnosti da se tačno utvrdi koliko je poslovnih subjekata zatvoreno u BiH i koliko je novih poslovnih subjekata registrovano. Naš registar uključuje i preduzeća koja su prije 10 i više godina prestala s poslovanjem!

01.

Pravednije oporezivanje

02.

Stimulisanje zapošljavanja

03.

Podrška investicijama

04.

Smanjenje potrošnje javnog sektra

05.

Industrijske politike i poljoprivreda