Close

Politike Naše stranke | Obrazovanje

Moderne i kompetitivne škole

Svrha i ciljevi osnovnog obrazovanja i odgoja usmjereni su na kontinuirani razvoj učenika u skladu s njegovim vještinama i afinitetima. Osnovno obrazovanje daje mladima temelj za dalje sticanje znanja, razvijanje vještina i priprema ih za život u široj društvenoj zajednici. Zato su osnovno obrazovanje i odgoj djelatnosti od neposrednog društvenog interesa.

Osnovni cilj reforme koju predlažemo je jedinstveni kurikulum (nastavni plan i program) za devetogodišnje osnovno obrazovanje koji će modernim metodama, koje podrazumijevaju okrenutost ka djetetu i njegovim mogućnostima u cjelini, omogućiti sticanje funkcionalnih znanja, vještina i vrijednosti potrebnih za efikasno sudjelovanje u razvoju društva, nauke, tehnologije, ekonomije i umjetnosti u 21. stoljeću.

Zbog toga je potrebno revidirati nastavne planove i programe tako da budu prilagođeni razvojnim karakteristikama djece određenog uzrasta i polaze od ishoda učenja, od onoga šta učenik treba znati, koje vrijednosti treba imati. Potrebno je, također, definisati ishode učenja za svaki predmet tokom osnovnog i općeg srednjeg obrazovanja, što podrazumijeva znanja, vještine i vrijednosti/stavove koje svaki učenik/ca treba steći po završetku školovanja. Ishodi osnovnog obrazovanja moraju biti ishodište za ishode srednjeg obrazovanja kako bi se omogućio logičan kontinuitet obrazovanja.

Izradićemo nove kurikulume (nastavne planove i programe) u koje ćemo nastojati da uključimo što više praktičnog rada (projektne, inovativne, problemske nastave).

Izradićemo standarde za evaluaciju učeničkih znanja i postignuća, omogućiti eksternu evaluaciju na nivou cijele Bosne i Hercegovine i uključiti se u međunarodna istraživanja i procjene znanja i vještina učenika. Nadalje, osiguraćemo preduvjete za eksternu evaluaciju znanja i sposobnosti učenika završnog razreda (eksternu maturu) na nivou cijele BiH. Konačno, neophodno je izraditi strategiju za lakši upis osnovaca završnog razreda u željenu srednju školu koristeći informatičke programe, osigurati pripremne dijaloške i prezentativne oblike prijemnog ispita.

Želimo pripremiti standarde nastavničkih kompetencija kao okvir praćenja, evaluacije i unapređenja kvaliteta nastavničkog rada. Ti će standardi obuhvatiti i utvrditi kompetencije i vještine potrebne za svaku fazu nastavničkog poziva (sticanje diplome, pripravnički staž, profesionalni razvoj). Unaprijedićemo pokretnost nastavnika i njihovu mogućnost da podučavaju u različitim sredinama u Bosni i Hercegovini.

Potrebno je, također, uskladiti pravilnike za ocjenjivanje i napredovanje nastavnika u skladu s izrađenim standardima. Izradićemo i sistem interne i eksterne evaluacije nastavnika, ali i uspješnosti škola tako da one snose odgovornost za rezultate u učenju. Interna i eksterna evaluacija, kako nastavnog kadra tako i škola, služiće i za identifikaciju potreba iz oblasti stručnog usavršavanja.

Izmijenićemo udžbeničku politiku s ciljem unapređenja kvaliteta udžbenika. Svaki predmet imaće po jedan udžbenik za svaki razred koji će učenici koristiti pet godina. Ti udžbenici bili bi roditeljima učenika novčano pristupačniji i primjenjivi bez obzira u kojoj osnovnoj školi njihova djeca pohađaju nastavu.

Inkluzija u obrazovanju

I pored usvojenog većeg broja zakona i politika kojima se svoj djeci osigurava pravo na kvalitetno obrazovanje i jednake mogućnosti, djeca s teškoćama u razvoju su zanemarena kategorija u Bosni i Hercegovini. Iako zakoni naglašavaju prednosti i značaj inkluzivnog obrazovanja osoba s invaliditetom i/ili posebnim potrebama ili teškoćama, obrazovne institucije nisu dovoljno spremne za inkluziju niti zakonska regulativa uključuje sve neophodne mjere za njeno uspješno provođenje.

Prije svega, kategorija djece s teškoćama u razvoju nije jasno određena. Položaj osoba s poteškoćama u razvoju u BiH kao i trenutno važeća definicija teškoća u psihičkom i fizičkom razvoju definisani su Pravilnikom o otkrivanju, ocjenjivanju sposobnosti, klasifikaciji i evidentiranju djece i omladine sa smetnjama u psihičkom i fizičkom razvoju u BiH, ali spektar njihovih prava nije dovoljno širok. Osim toga, samo smještanje djece u redovne škole bez organizacije koja bi odgovarala njihovim individualnim potrebama ne daje željene rezultate. Inkluzija ne predstavlja samo prostu integraciju djece u redovne razrede, nego uključivanje u život i učešće u zajednici u kojoj su svi članovi ravnopravni. U Bosni i Hercegovini inkluzija djece s teškoćama nailazi na brojne subjektivne i objektivne prepreke, kao što su nepovoljni stavovi nastavnika, njihova nedovoljna educiranost za rad s učenicima s teškoćama, nedovoljna edukacijsko-rehabilitacijska podrška djeci, nastavnicima i roditeljima u školi i dr.

Zato je neophodno provoditi aktivnosti kojima će se podići nivo tolerancije među djecom, prihvatanje različitosti, međusobna saradnja i pomoć, a smanjiti diskriminirajuće ponašanje, putem radionica, izleta i drugih vannastavnih aktivnosti. Primjer jedne takve aktivnosti koju želimo podržati i ohrabriti je da učenici koji nemaju poteškoće sa sluhom i govorom uče znakovni jezik. No, potrebno je i dopuniti Pravilnik o otkrivanju, ocjenjivanju sposobnosti, klasifikaciji i evidentiranju djece i omladine sa smetnjama u psihičkom i fizičkom razvoju u BiH jasnom definicijom međunarodno uporedive kategorije djece s posebnim potrebama.

Ovo je i zahtjev roditelja koji s pravom upozoravaju da se za njihovu djecu moglo učiniti mnogo više da je na vrijeme uočen problem s kojim se djeca suočavaju. Želimo propisati i pravovremenu identifikaciju dječjih sposobnosti, potreba i interesovanja (identifikacija djetetovih potencijala, podsticajne okoline i kapaciteta nastavnika potrebnih za uspješan razvoj djeteta) kroz usvajanje Pravilnika o inkluziji.

Izmjenama i dopunama Pedagoških standarda za srednje obrazovanje neophodno je utvrditi tačan broj učenika s poteškoćama u razvoju u odjeljenjima. Individualno prilagođeni programi za ovu djecu trebaju  biti zakonska obaveza. Neophodno je razviti jasne mehanizme za procjenu djetetovog razvoja i napretka.

Izmjenama legislative u osnovnom i srednjem obrazovanju omogućićemo pružanje pomoći nastavnicima koji rade s djecom s poteškoćama u razvoju angažovanjem pomoćnika/asistenata nastavnika, najbolje tek svršenih studenata koji mogu pripravnički staž obaviti i kao volonteri. Za učenike s poteškoćama u razvoju mora biti osigurana mogućnost nastavka obrazovanja u srednjoj školi. Zbog toga je neophodno utvrditi propise u vezi s profesionalnom orijentacijom djece s poteškoćama u razvoju, odnosno koje srednje škole mogu pohađati, koju vrstu posla mogu obavljati i tako biti aktivni članovi/članice našeg društva.

01.

Predškolsko obrazovanje

02.

Visoko obrazovanje

03.

Fondacija za naučno-istraživački rad

04.

Cjeloživotno učenje