Close

Politike Naše stranke | Ekonomija

PODRŠKA INVESTICIJAMA

Podrška stranim investicijama u BiH

Dva najvažnija faktora koja obilježavaju ekonomiju Bosne i Hercegovine su nizak nivo proizvodnje i visoka nezaposlenost. Nedostatak domaćeg kapitala je velika kočnica bržem razvoju privrede. Zbog ovog razloga strane investicije se vide kao generator bržeg razvoja privrede.

Direktan uticaj investicija na nacionalnu ekonomiju - politike Naše Stranke

Otvoriti nacionalnu ekonomiju uvijek je mač s dvije oštrice. Tako se i efekti liberalizacije stranih ulaganja, kao jednog od najbitnijih elemenata otvaranja bh. ekonomije mogu posmatrati sa dva aspekta i podijeliti na pozitivne i negativne.

Sa stanovišta investitora, granice nacionalne ekonomije ne predstavljaju posebno bitan faktor u organizaciji poslovanja. Ekonomski suverenitet jedne države nije od primarnog interesa za investitora. On bira strategiju ulaska na tržište tako da najbolje iskoristi pogodnosti lokalnog teritorija, kako god one bile izražene – u tranzicijskim zemljama poput naše, uglavnom u jeftinim i kvalitetnim sirovinama, te jeftinoj i kvalificiranoj radnoj snazi.

Sa stanovišta nacionalne ekonomije, otvaranje novih radnih mjesta, odnosno ulazak svježeg kapitala, što bi za posljedicu trebalo imati povećanje nacionalnog dohotka stanovništva je nesumnjivo pozitivni efekat stranih ulaganja. Povezivanje domaće ekonomije, odnosno domaćih  privrednih subjekata s razvijenim ekonomijama i restrukturiranje domaćih preduzeća (prvenstveno po pitanju tehnologije, menadžmenta i tržišta), koje će takvo povezivanje donijeti, preduslov je da domaća preduzeća uopšte opstanu u tržišnoj utakmici koja ih čeka. Zbog toga, neophodno je da BiH napokon počne koristiti mrežu svojih diplomatsko-konzularnih predstavništava kako bi promovisala svoje proizvode i istražila mogućnost njihovog plasmana na svjetskom tržištu, kako bi ekonomska diplomatija bila usmjerena ne samo na privlačenje stranih investicija, nego i na promovisanje domaćih izvozno orijentisanih kompanija. Domaće investicije za koje postoji značajan prostor – štednja građana u BiH, osobito FBiH per capita je veća nego štednja u Srbiji ili Makedoniji – treba ohrabriti kroz emisije dugoročnih obveznica na osnovu kojih bi država došla do prijeko potrebnog kapitala za vlastita ulaganja, primjera radi u energetsku i cestovnu infrastrukturu. Javno privatna partnerstva i koncesije su mogućnosti koje država ne koristi kako bi ohrabrila investicije a koje će Naša stranka koristiti kao instrumente poticaja domaćih investicija. Izvoznike se mora stimulisati preuzimanjem garancija za dobro izvršenje posla.

Optimalan rezultat će se dobiti sinergijom ulaganja u proces privatizacije, ulaganjima na primarnom i sekundarnom tržištu kapitala i direktnim stranim investicijama koje donose obostrane koristi, državi, lokalnom stanovništvu i investitorima. Država mora jednako tretirati domaće i strane investicije, a jedini razlog zašto ima poseban program poticanja stranih investicija leži u tome da su strani investitori neskloni ulaganju u politički nestabilne i korumpirane države. Stoga je svrha dijela ovog programa da ohrabri strane investitore, a ne da im da prednost nad domaćim.

Podsticanje ulaganja – privlačenje stranih investitora

Bosna i Hercegovina nema jasno definisanu investicijsku politiku kao dio razvojne politike, kao ni aktivan pristup stvaranju povoljne klime za potencijalne investitore, kako domaće tako i strane. Privlačenje direktnih stranih investicija (FDI) predstavlja jedan od ključnih ciljeva tranzicijskih ekonomija u procesu tranzicije. Trenutni pasivni pristup privlačenja FDI i postojeće fiskalne olakšice nemaju rezultata, te je neophodno izgraditi institucionalne kapacitete u svrhu formuliranja i realizacije aktivne politike privlačenja FDI. Osnovne komponente u promicanju ulaganja su:

 1. Poboljšanje imidža zemlje za potencijalne investitore kroz povoljniju investicijsku klimu,
 2. Fokusiranje na ulaganja koja mogu najbrže i najjeftinijom promocijom doprinijeti razvojnim ciljevima zemlje u koju se ulaže,
 1. Pružanje usluga potencijalnim investitorima s ciljem da se osigura ne samo olakšan ulazak FDI, nego i zadržavanje pažnje investitorima u svim fazama ulaganja.

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine je 1998. godine osnovalo Agenciju za unapređenje stranih investicija (Foreign Investment Promotion Agency-FIPA) s ciljem da pruži podršku direktnim stranim investicijama i da olakša priliv stranih ulaganja u našoj zemlji. OECD istraživanje Investment Reform Indexa za 2006. godinu je rad FIPA-e ocijenilo najlošijim ocjenom (ocjena 2,75) od svih agencija za unapređenje investicija u Jugoistočnoj Evropi uz preporuku da Agencija treba konsolidovati svoju promociju ulaganja i program olakšica investitorima. Pored toga, bitno je primijetiti da administrativni kapaciteti FIPA-e trebaju biti ojačani, uključujući i jačanje veza s drugim državnim tijelima i organizacijama iz privatnog sektora te je potrebno da razviju mehanizam monitoringa i evaluacije svog rada.

Iako je FIPA napravila značajne korake u jačanju svojih kapaciteta, postoji još mnogo prostora za unapređenje poslovanja FIPA-e, poput:

 • FIPA treba djelovati kao one-stop-shop za strane investitore i treba biti jedino tijelo ovlašteno za podnošenje zahtjeva za poticaje;
 • Svakom klijentu FIPA-e treba biti dodijeljen Project manager koji će biti fokusiran na pojedinog investitora;
 • FIPA treba razviti jasan, standardiziran i formaliziran pristup stranim investitorima za svaku fazu investicijskog projekta;
 • FIPA treba proširiti kontakte s vlastima na nacionalnoj i lokalnoj razini te unaprijediti mrežu svojih kontakata putem diplomatskih predstavništava BiH u inostranstvu s ciljem fokusiranog privlačenja stranih investitora;
 • FIPA treba imati proaktivnu strategiju za lobiranje za važne promjene u poslovnom okruženju.

U okviru unapređenja poslovnog okruženja za privlačenje domaćih i direktnih stranih investicija važan aspekt predstavlja i zakonska regulativa.

U okviru implementacije Opcije izmjene i dopune Zakona o politici direktnih stranih ulaganja u BiH, predlažemo da se tri ključne oblasti riješe prihvatanjem sljedećih opcija, navedenih pojedinačno, za svaku oblast kako slijedi:

 1. Zaštita investitora – Prečistiti sve odredbe koje se odnose na javno informisanje, zaštitu postojećeg stanja i stabilizaciju na osnovu „bijele knjige“ stranih investitora.
 2. Rješavanje sporova – Pojačati privredna odjeljenja sudova u BiH i prakse mirnog rješavanja radnih i privrednih sporova.
 1. Sigurnost ulaganja (zaštita ili garancije) – Dodatno pojasniti odredbe koje uređuju nacionalni tretman, poreze i porezne poticaje i dobit koja nastane kao rezultat ulaganja.

Najzad, mi ćemo redefinisati ulogu Razvojne banke, povećati njenu uključenost u investicijsku politiku te unaprijediti efikasnost i transparentnost njenog poslovanja. U skladu s tim, neophodno je unaprijediti transparentnost rada kroz propisivanje obaveznih mjesečnih i kvartalnih izvještaja, zatim izrada Plana rada Razvojne banke koji će biti usmjeren na privredni razvoj, što i jeste njena krajnja uloga.

01.

Pravednije oporezivanje

02.

Jeftinija i efikasnija administracija

03.

Stimulisanje zapošljavanja

04.

Smanjenje potrošnje javnog sektra

05.

Industrijske politike i poljoprivreda