Close

Politike Naše stranke | Ekonomija

PRAVEDNIJE OPOREZIVANJE

Poreska reforma

Naša stranka namjerava provesti reformu poreskog sistema na svim nivoima vlasti u BiH. Primarni cilj ove reforme je pojednostavljenje poreskog sistema, oporezivanje prihoda od kapitala, a ne rada, i stimulacija poduzetništva i investicija općenito. Osnovna ideja je da se poresko opterećenje svih privrednih subjekata smanji uz očuvanje budžetske stabilnosti.

Postojeće opterećenje na zarade je među najvišima u regionu i u Evropi. Stoga, mi želimo ići korak ispred predloženih mjera Vlade FBiH da se stopa opterećenja smanji sa 41,5 na 33% i smanjiti ove stope ispod 30%. Ovo ćemo postići smanjenjem doprinosa za zdravstveno osiguranje. Također, mi ćemo vratiti ukinuta oslobađanja izvoznicima za porez na dobit.

Smatramo da stope poreza na dohodak moraju biti diferencirane kako bi oni koji zarađuju manje plaćali manji porez. Diferencijacija poreza na dohodak prema dohodovnom pragu uz uvođenje četiri stope; nulte, postojeće od 10, te novih od 15% i 20% način je ispravljanja ove nepravde. Također, mi ćemo dosljedno provoditi poreske zakone u oblasti poreza na imovinu u smislu striktnog oporezivanja nekretnina koje se ne koriste kao stambeni prostor, odnosno svake dodatne nekretnine koju osoba posjeduje proširilo bi obuhvat poreza. Isto važi i za poreze na dividendu.

Smanjit ćemo, također, broj „namjenskih“ parafiskalnih nameta kao što su naknade za općekorisne funkcije šuma, za civilnu zaštitu i vodne naknade, ali i onih koji su jednostavno nameti na poduzetnike i građane, kao što su komunalne naknade i takse. Smatramo da finansiranje uprava za šumarstvo, civilne zaštite, agencija za vodno područje i općinskih uprava treba biti zadatak budžeta, a ne dodatno poresko opterećenje privrednika.

„Rupa“ u budžetima, odnosno fondovima za penziono-invalidsko i zdravstveno osiguranje koja će se na ovaj način stvoriti bit će pokrivena proširenjem poreske osnovice, pravednijim oporezivanjem dohotka, dosljednijim provođenjem poreza na imovinu, povećanjem, uvođenjem diferencirane stope PDV-a i smanjenjem budžetske potrošnje.

Diferenciranje stope PDV-a praćeno povećanjem osnovne stope na 19% omogućilo bi dvije stvari:

  1. Smanjenje poreskog opterećenja u oblasti zdravstvenih i penzionih doprinosa
  2. Održanje kupovne moći najsiromašnijih građana

Naša stranka se zalaže za uvođenje osnovne stope PDV-a od 19%, diferencirane stope PDV-a od 9% za lijekove, knjige i osnovne životne namirnice, povećanje praga za registraciju PDV obveznika na nivo od 100.000 KM i naplatu PDV-a nakon naplate fakture, ili barem do kraja mjeseca, a ne nakon što je sada slučaj do 10. u mjesecu.

Redistribucija javnih sredstava u FBiH

Sveobuhvatna poreska reforma u direktnoj je vezi s raspodjelom budžetskih sredstava budući da različiti nivoi vlasti imaju različitu osjetljivost spram korekcija u porezima koje predlažemo. Primjera radi, ukidanje poreza na dohodak za primanja niža od 750 KM dovela bi u tešku situaciju one općine u kojima je prosječna visina primanja ispod ovog nivoa jer se povrat poreza na dohodak lokalnoj zajednici vrši prema visini ovih primanja. Zbog toga, pitanje pripadnosti javnih prihoda ne smije biti pitanje argumenata koje pojedini kantoni potežu u borbi za sredstva, već ishod pažljivo planirane reforme.

Svaki kanton, bez obzira na nivo razvijenosti i BDP, mora biti u mogućnosti da osigura osnovne standarde i ispuni zakonske obaveze u oblasti obrazovanja, sigurnosti, pravosuđa, socijalne zaštite, kulture i sporta kao isključivih ili u najvećoj mjeri ustavnih nadležnosti kantona

Preraspodjela javnih prihoda bez istovremenog rješavanja općih problema javnih finansija i smanjenja procentualnog učešća javne potrošnje u BDP FBiH je posao bez efekta. Zakon o dugu, zaduživanju i garancijama se mora izmijeniti kako bi svaki nivo vlasti snosio teret zaduženja koji sam stvori. Hitno je potrebno donošenje novog Zakona o finansijskom upravljanju i kontroli kojim bi spriječili stvaranje unutarnjeg duga, nenamjenskog trošenja sredstava te zakonsku i funkcionalnu pretpostavku za fiskalnu odgovornost.

Pored usklađivanja zakonodavstva iz javnih finansija, potrebno je zauzeti principijelan stav balansiranja alokacije federalnih javnih investicija po glavi stanovnika po kantonima. Federacija trenutno ne potiče ravnomjeran razvoj geografskom disperzijom investicija.

Kroz novi Zakon o pripadnosti javnih prihoda u FBiH potrebno je uvesti i stimulativni kriterij za korisnike koji pokrenu i provedu reforme s ciljem smanjenja javne potrošnje. Potrebno je potaknuti i odgovornije poslovanje preduzeća u kantonalnom vlasništvu, kao i smanjenje broja kantonalnih državnih službenika.

Mi ćemo podjelu sredstava prikupljenih po osnovu poreza vršiti na osnovu horizontalnog i vertikalnog poravnanja. To znači da će FBiH na osnovu iskazanih razvojnih potreba pojedinih kantona, kao i na osnovu kriterija koji uključuju posebne potrebe Sarajeva kao glavnog grada, izvršiti realokaciju prihoda.

01.

Jeftinija i efikasnija administracija

02.

Stimulisanje zapošljavanja

03.

Podrška investicijama

04.

Smanjenje potrošnje javnog sektra

05.

Industrijske politike i poljoprivreda