Close

Politike Naše stranke | IT

STRATEGIJA ZA IT SEKTOR

Da bi se ostvarili zacrtani ciljevi, donijeće se sljedeći strateški i zakonski dokumenti (navedeni samo ključni):

 • Strategija razvoja ICT, Q2 2019. godine;
 • Strategija širokopojasnosti Q2 2019. godine
 • Strategija elektronske uprave, Q1 2019. godine;
 • Zakonski i podzakonski akti u vezi s: elektronskim potpisom, elektronskim dokumentom, elektronskom trgovinom, informaciona sigurnost, Q1 2019;
 • S aspekta osiguranja većeg kapaciteta širokopojasnog pristupa, ubrzati sve aktivnosti provođenja strategije digitalizacije TV-a u BiH (prelaska s analogne na digitalnu zemaljsku radiodifuziju u frekvencijskim opsezima 174-230 MHz i 470-862 MHz).
 • Izrada studije o mogućnostima korištenja digitalne dividende u BiH - identificirati mogućnosti i uskladiti zakonsku regulativu za ravnopravan pristup spektru, oslobođenom gašenjem analogne i prelaskom na digitalnu televiziju, svim zainteresiranim dionicima tržišta kako bi im se omogućilo unapređenje postojećih i razvoj novih usluga.

(Digitalna dividenda omogućava stvaranje dodatnih ekonomskih, socioloških ili kulturoloških vrijednosti za širu društvenu zajednicu. Pogodna je za uvođenje novih televizijskih i radijskih programa te unapređenje mobilnih komunikacijskih usluga.)

 • Uspostaviti digitalni katastar infrastrukture (vodova) – za potrebe e-uprave i smart gradova.

Uz katastar nekretnina i zemljišnu knjigu, katastar infrastrukture  predstavlja jedan od temeljnih registara nužnih za upravljanje prostorom i u njemu se vode podaci o vodovima i pripadajućim objektima: elektroenergetske, elektroničke komunikacijske, toplovodne, plinovodne, vodovodne i odvodne infrastrukture.

Potrebno je izvršiti detekciju/snimanje i mapiranje podzemnih instalacija bez devastacije površine (razni uređaji/radari) i prebaciti u digitalnu bazu podataka;

 • Donijeti Odluke o stimulativnim mjerama za poslovanje (i/ili poreskih i carinskih) za ICT kompanije i kompanije koje razvijaju pristupnu mrežnu infrastrukturu za realizaciju Strategije širokopojasnosti, počev od Q2 2019. - 2022.;
 • Izmijeniti Zakon o radu i omogućiti rad od kuće; zalagati se za uvođenje pojma „freelancera“ i zakonsko pojašnjenje te kategorije radnika u BiH koji nemaju mogućnost da se registruju i bave poslovima „freelancinga“ koji je većinom usko vezan za IT poslove;
 • Donošenje Odluke o obimu univerzalnih telekomunikacijskih usluga u Bosni i Hercegovini.

 

Obim univerzalnih usluga

Univerzalne usluge obuhvataju sljedeće usluge:

 1. a) Obezbjeđenje priključka na javnu komunikacionu mrežu i pristup javno dostupnim telefonskim uslugama na fiksnoj lokaciji,
 2. b) Pristup najmanje jednom javnom sveobuhvatnom imeniku pretplatnika,
 3. c) Pristup najmanje jednoj službi davanja informacija o brojevima pretplatnika javno dostupnih telefonskih usluga,
 4. d) Korištenje javnih telefonskih govornica ili drugih javno dostupnih pristupnih tačaka za javnu komunikacionu uslugu koja omogućava krajnjim korisnicima usluga govornu komunikaciju;
 5. e) Posebne mjere za krajnje korisnike usluga s invaliditetom.
01.

Internet za svako domaćinstvo

02.

Rast IT industrije

03.

E-uprava

04.

IT obrazovanje, istraživanje & razvoj