Close

Politike Naše stranke | ZDRAVSTVO

EFIKASNIJA UPRAVA

Neuspjela konsolidacija zdravstvenog sektora mora biti zamijenjena aktivnostima koje za cilj imaju smanjenje duga zdravstvenih ustanova i fondova. Prioritetno, zalažemo se za princip „novac prati pacijenta“. To znači da zdravstvene ustanove moraju biti plaćene za usluge koje pružaju, a ne da im se, kao što je sada praksa, sredstva od zdravstvenih fondova doznačavaju paušalno. Također, to znači da se troškovi usluga kao što su, recimo, prioritetni vertikalni programi zdravstvene zaštite ili procedure operacije abdominalnih aorti (TEVAR i EVAR) plaćaju spram njihove stvarne vrijednosti. Ovakva praksa sprečava menadžment bolnica da na efikasan način upravlja sredstvima koja su im povjerena. Menadžmentu bolnica ne koriste ni upravni i nadzorni odbori koji su politički postavljeni i koji nemaju nikakvu opravdanost postojanja. Oni ne unapređuju sistem odlučivanja i upravljanja bolnica i zbog toga se Naša stranka zalaže za ukidanje upravnih i nadzornih odbora u zdravstvenim ustanovama. Umjesto toga, mnogo korisnijim smatramo kadrovsko jačanje resornih ministarstava zdravstva i zavoda za javno zdravstvo.

Također, smatramo da je neophodno definisati plaćanja kapitalnih ulaganja u zdravstvenim ustanovama, odnosno učešće fondova zdravstvenog osiguranja i zdravstvenih ustanova u istim.

Smatramo da je vrijeme da se razmisli o održivosti zdravstvenih fondova u cjelini, odnosno postoje li razlozi da se zdravsteni fondovi „uklope“ u budžet. Loša strana ovog rješenja je smanjenje transparentnosti u potrošnji sredstava namijenjenih za zdravstvo, a dobra strana je finansijska održivost, osobito imaju li se u vidu nagomilani dugovi zdravstvenih ustanova koji dosežu nekoliko stotina miliona KM. Ono što vidimo kao prelazno rješenje koje se može ponuditi je ujednačavanje prava pacijenata kroz finansiranje nedostajućeg dijela obima zdravstvene zaštite ponuđene u svakom kantonu.

U Federaciji BiH Agencija za kvalitet i akreditacije u zdravstvu izdaje akreditacije zdravstvenim ustanovama i nadzire kvalitet procedura zdravstvenih institucija. Ovaj proces, formalno gledano, odvija se dobro, ali on nije povezan s napretkom kvaliteta zdravstvene zaštite. Rokovi za akreditacije se prolongiraju, a akreditacija nije obavezujuća. Ono za što se mi zalažemo je da se zdravstveni savjeti koji egzistiraju na nivou općina u Federaciji BiH uključe u rješavanje pitanja kvaliteta zdravstvene zaštite u lokalnim sredinama. Mehanizam za realizaciju ovoga su zdravstveni savjeti koji su osnovani u gotovo svim općinama u FBiH čije kapacitete treba unaprijediti i s kojima institucije vlasti moraju sarađivati kako bi se prepoznala i uklonila uska grla u realizaciji zdravstvene zaštite stanovništva.

01.

Paket osnovnih usluga

02.

Brže do zdravlja

03.

Preventivna zaštita

04.

Zdravstveni turizam