Close

Politike Naše stranke | Zdravstvo

PAKET OSNOVNIH USLUGA

Naša stranka smatra da je pravo na zdravstvenu zaštitu civilizacijska tekovina koja mora biti dostupna svima pod jednakim okolnostima. Stoga, prije svega smatramo da je neophodno da se definiše paket osnovnih zdravstvenih usluga koji je pod jednakim okolnostima dostupan svim građanima. Donošenje ovog paketa zakonska je obaveza definisana Zakonom o zdravstvenoj zaštiti, ali nije ispunjena još od 1998. godine. Definisanjem ovog paketa bilo bi lakše preciznije definisati troškove zdravstvenog osiguranja i zdravstva u cjelini. Pored zdravstvenih usluga na koje svi građani imaju pravo, ovaj paket bi uključivao i pravo na lijekove s esencijalne liste lijekova čiji se troškovi subvencioniraju iz fonda za zdravstveno osiguranje.

Mi smatramo da troškovi esencijalne liste trebaju biti ujednačeni na nivou kantona na način da Federacija BiH subvencionira troškove u skladu s transparentno kreiranim listama lijekova koje odražavaju stvarne potrebe pacijenata.

Trenutno, kreiranje lista lijekova vrše komisije na raznim nivoima vlasti koje se osnivaju, plaćaju i rade na potpuno netransparentan način. Zbog toga postoji disbalans u zaštiti prava pacijenata među kantonima. U nabavci lijekova, zdravstvenim ustanovama bi trebalo da pomažu klinički farmakolozi kao stručni kadar specijaliziran baš za ove svrhe.

Povezivanje ove dvije komponente, usluga i lijekova, u jedinstveni paket činilo bi osnovu za povećanje efikasnosti zdravstva i smanjenje neopravdanih usluga. Također, na osnovu toga, mogao bi se definisati i dodatni paket zdravstvenih usluga koji bi, kroz državne, ali i privatne zdravstvene fondove osiguranja bio dostupan građanima veće platežne moći.

01.

Efikasnija uprava

02.

Brže do zdravlja

03.

Preventivna zaštita

04.

Zdravstveni turizam