Close

Politike Naše stranke

EKONOMIJA

Naša Stranka se, kao stranka socijalno-liberalne orijentacije, zalaže za funkcionisanje ekonomije zasnovano na principima slobodnog tržišta. Međutim, za razliku od klasične liberalne stranke, naše opredjeljenje prema socijalnoj državi nameće neophodnost države kao korektivnog faktora liberalnog ekonomskog sistema. U skladu sa našom politikom država treba da stvara i kreira neophodne pretpostavke za razvoj slobodnog tržišta, stimulisanjem privatnog sektora, ali i pravednijom raspodjelom novostvorene vrijednosti i bogatstva, stavljajući interes i blagostanje svakog njenog građanina/građanke u prvi plan. Primarno rješenje problema nazaposlenosti vidimo u olakšavanju poslovanja privatnog sektora koje treba da bude generator zaposlenosti.

Država za tu ulogu ima na raspolaganju čitav niz instrumenata i na njima se zasnivaju ekonomske politike Naše Stranke. Ti instrumenti i mjere su:

 

  • Sveobuhvatna reforma poreskog sistema BiH i distribucije poreskih prihoda
  • Pojednostavljenje administativnih procedura
  • Politike zapošljavanja
  • Podrška investicijama
  • Politike smanjenja potrošnje u javnom sektoru
  • Poticaji razvoju industrijskog i poljoprivredno-prehrambenog sektora.