Close

Politike Naše stranke

PRAVDA

Građani Bosne i Hercegovine s razlogom nemaju povjerenje u državu i državne organe. Očigledni nemar, nestručnost, neodgovornosti i raširena korupcija u tijelima državne vlasti rezultirali su općom predodžbom o Bosni i Hercegovini (BiH) kao o društvu u kojem se potencijali čovjeka ne mogu realizovati u bilo kojoj sferi društvenih aktivnosti ako taj čovjek nije zaštićen, protežiran ili „uvezan“ sa političkim partijama ili drugim centrima moći. Ovakva percepcija potkopava individualizam, ličnu inicijativu, poduzetništvo i rad na vlastitom usavršavanju stvarajući od BiH učmalu, dosadnu, neproduktivnu i nerazvijenu sredinu. Za ovakvo se stanje s pravom krivi politička elita, pa je se shvaća kao otuđenu kastu koja ugodno živi na račun građana. Ova percepcija (ali i stvarnost) su neminovno i razlog zašto sve više građana BiH napušta zemlju.